تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1372 
حقوق قضایی 
تهران 
 
فوق لیسانس 
1375 
حقوق خصوصی 
تربیت مدرس تهران 
 
دکترا 
1381 
حقوق خصوصی 
تربیت مدرس تهران 
 
خارج