معاملات خارج از حدود اختیارات مدیر
61 بازدید
محل نشر: اندیشه های حقوقی » بهار و تابستان 1383 - شماره 6 »(18 صفحه - از 35 تا 52)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شخص حقوقی، چون دارای وجود اعتباری است، تنها می‏تواند بوسیله شخص حقیقی، که مدیر نامیده می‏شود، عمل کند و حقی را استیفاء و یا تعهدی را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیری است که به گونه‏ای عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، امّا با این وجود، ممکن است مدیری خود را در جایی قرار دهد که منافع شخصی او یا بستگانش و یا تعهدی که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتی که مدیریت آن را به عهده گرفته است، معارض شود؛ مثلاً ممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامی گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده‏اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجاری شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد، یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعی بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهای حقوقی چنین معامله‌ای مورد بررسی قرار گیرد...