ماهیت سهم و بازخرید آن توسط شرکت صادرکننده
90 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی » تابستان 1385 - شماره 1 »26 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگرچه،در گذشته،نظریه و فکری وجود داشت که یک‏شرکت نمی‏تواند سهام خود را بازخرید نماید، حتی اگر در اساسنامه،چنین اختیاری صریحا به آن اعطاء شده باشد زیرا این عمل،موجب کاهش سرمایه‏ شرکت و اختصاص دارایی شرکت به سهامدارانی می‏شود که سهام آن‏ها بازخرید شده است.اما امروزه،در بیشتر سیستم حقوقی کشورهای دارای حقوق تجارت مدرن،نه تنها یک‏شرکت می‏تواند سهام خود را بازخرید نماید بلکه اختیار دارد که سهام موقت و خریدنی نیز صادر کند.درنتیجه به نظر می‏رسد،حق یا اختیار بازخرید سهام‏ و صدور سهام خریدنی و موقت،در حقوق تجارت ایران،برای شرکت سهامی عام ضروری است.مقاله حاضر ابتدا بابررسی ماهیت حقوقی سهم،به این نتیجه‏گیری پرداخته که سهم،مال مستقل و تجاری است که قابلیت‏ معامله و تملک را داشته و سپس قابلیت بازخرید آن توسط شرکت صادرکننده را مورد بررسی قرار داده است...