قرارداد ضمان معلق
57 بازدید
محل نشر: مجتمع آموزش عالی » پاییز 1380 - شماره 10 » (22 صفحه - از 35 تا 56)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی‏رضا باریکلو* قرارداد ضمان معلق ممکن است معلق یا منجز منعقد گردد.قرارداد ضمان معلق‏ نیز ممکن است معلق بر شرایط صحت ضمان یا معلق بر غیر شرایط صحت‏ عقد،منعقد شود.مادهء 699 قانون مدنی،قرارداد ضمان معلق بر غیر شرایط صحت را باطل دانسته است.اما مادهء 700 قانون مدنی،قرارداد ضمان معلق بر شرایط صحت را ظاهراً نافذ اعلام کرده است. قرارداد ضمان منجز نیز ممکن است،اجرای قرارداد یا پرداخت دین، معلق گردد.مادهء 699 چنین تعلیقی را نافذ دانسته است.ممکن است،اثر عقد ضمان،در قالب شرط نتیجهء معلق در ضمن عقد لازم دیگری درج شود. در این نوشتار،مبنای نظری و ماهیت حقوقی این نوع قرارداد،مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: قرارداد،ضمان،معلق. (*)-عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی قم.